Partnerhship Hubs projekter og aktiviteter

Partnership Hub (hubben) har til formål at udnytte UNESCO Verdensarvs fulde potentiale ved at skabe nye muligheder og styrke samarbejdet for parterne til støtte for enestående universel værdi (OUV). Hubben står for at iværksætte, videreudvikle og give støtte til projekter og aktiviteter samt fremme samarbejdet mellem de strategiske partneres netværk. Efter de vejledende principper for bæredygtig udvikling, skabes der nye muligheder i hubben for gamle og nye partnere, der repræsenterer den offentlige og private sektor samt civilsamfundet.

Hubben startede med at have repræsentanter fra Det Trilaterale Vadehavssamarbejde (TWSC) og hovedsektorerne, der er involveret i det eksisterende trilaterale arbejde: Vadehavsteamet af grønne NGO´er (WST), uddannelse, forskning, turisme og Vadehavs Forum (WSF). De administrative opgaver i hubben varetages af Partnership Hub Administration Unit (Hubbens administrationsenhed), som også har en understøttende rolle i projekt- og aktivitetsudvikling.

Samarbejdspartnerne er blevet enige om hubbens generelle retningslinjer for, hvordan fælles initiativer og projekter skal kommunikeres. Disse aktiviteter skal bidrage til beskyttelsen af OUV, og de skal også inddrage stakeholdere fra forskellige, internationale sektorer. På denne måde er de berettiget til co-branding med Verdensarv vadehavets brand. Dette vil underbygge projekternes og aktiviteternes status under Verdensarv Vadehavets (WSWH) brand. Hele listen over de fælles retningslinjer, kan findes i bilaget Partnership Hub Concept.

Hubbens aktiviteter og projekter udvider og bygger på den eksisterende indsats inden for Det Trilaterale Partnerskab til støtte for UNESCO Verdensarv Vadehavet, som også omfatter Den Internationale Vadehavsskole, Network Group Education, den trilaterale netværksgruppe for bæredygtig turisme, Interreg VB North Sea Programme Project Proward Link, Vadehavets træk-rute initiativ, Trilateral Programming Committee on Wadden Sea Research, samt andre internationale samarbejdspartnere.

 

Partnership Hubs aktuelle projekter og aktiviteter

Trilateral Dark Sky Initiative – At opleve mørket

Det Trilaterale Dark Sky-program har til formål at fremhæve vigtigheden af nattemørket, som påvirker både økosystemet og mennesker. Programmet har også til hensigt at undersøge mulighederne, der er forbundet med Vadehavets beskyttelse. Den naturlige overgang mellem dag og nat er af høj økologisk betydning og dets beskyttelse bidrager til at understøtte og fremme beskyttelsen af Vadehavet som et verdensarvsområde. Derudover er nattemørkets rekreative fordele endnu underudnyttede og deres inddragelse i dette initiativ kan yde vigtige bidrag til gavn for økosystemet og menneskers sundhed. Initiativet er organiseret af PH Admin Unit og det hollandske ‘Programma naar een Rijke Waddenzee’ (PRW) med deltagelse fra en lang række organisationer, myndigheder og interessenter. Der kan findes mere information via disse links: www.waddensea-forum.org/topics/core-issues/dark-sky og rijkewaddenzee.nl/en/experience-the-darkness/

 

Videndeling og udvikling skal styrke skibsfartens bidrag til en ydet indsats i beskyttelsen af Verdensarv Vadehavet

Vadehavet er et enestående, globalt økosystem med den højeste værdi af biodiversitet. Dog er dette område under et stigende, menneskabt pres. Den sydlige del af Nordsøen er et af verdens travleste områder med skibsfart, og derfor har indsatsen for at styrke den økologiske- og klimavenlige skibsfart været begrænset. Dette projekt har til formål at udvikle tiltag, der skal afstedkomme positive forandringer i skibsfart og havnedrift af hensyn til dette unikke Verdensarvsområde. Projektet skal således også fungere som en katalysator for konstruktive og holdbare løsninger for skibsfart og havnedrift baseret på samarbejde med forskellige aktører. Den langsigtede vision er bæredygtig og miljøvenlig skibsfart og havnedrift i og omkring et sundt og vel-beskyttet Verdensarv Vadehav. Projektkonsortiet består af: Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. Landesverband Niedersachsen (BUND), Danmarks Naturfredningsforening (DN), Naturschutzbund Deutschland e.V. (NABU), Stichting De Noordzee (North Sea Foundation, NSF), Waddenvereniging, WWF Germany (WWF) and the Wadden Sea Forum (WSF).

 

Sommerkursus

Vi har længe vidst, at dét, at involvere unge mennesker i den miljøorienterede beslutningsproces, er afgørende for den fremtidige, bæredygtige forvaltning af vores naturlige ressourcer. Tilrettelæggelsen af det årlige sommerkursus, der omhandler emner relaterede til Vadehavet, har til hensigt at tilbyde lærings- og netværksmuligheder for studerende, unge forskere og andre interesserede unge. Udvekslingen med de unge og deres engagement i vores arbejde i Vadehavet vil give os muligheden for at forfølge det mål, der er opstillet i Trilateral Research Agenda, som lyder: en vellykket og bæredygtig forvaltning af Vadehavet som et Verdensarvsområde skal anerkende, at området kræver en rigtig god forståelse for de underliggende miljømæssige og socioøkonomiske processer. Sommerkurset tilbyder en ideel platform, der kan forbinde de unge med eksperter fra hele Vadehavsregionen, herunder seniorforskere, politiske beslutningstagere og andre nøgleaktører samtidig med at monitoreringens, forskningens og videnskabens fremtrædende rolle fremhæves. Initiativet bliver udviklet i samarbejde med PH Admin Unit og Dutch Wadden Academie. I øjeblikket søges der nye partnere til initiativet.


 

Partnership Hub Admin Unit understøtter også andre initiativer og hjælper med projekter i deres indledende fase

Sæler og turisme

Spættet sæl og gråsæl er de største pattedyr i Vadehavet, som er et levested af global betydning for havpattedyr. Disse havpattedyr er ikke kun vigtige i henhold til økologi, de er også vigtige for turismen, da de bidrager til den regionale økonomi i form af bådture for turister. Projektet har til formål at opfordre til balancen mellem havpattedyrenes behov og deres levested, samt udviklingen af den regionale økonomi, ved at undersøge forholdet mellem sæler og turisme, hvor der både tages højde for behovet for naturbeskyttelse og turismeindustriens interesser.

 

Sediment Solution Initiative

Vadehavets naturlige processer, herunder bevægelsen af de enorme mængder af sediment i Vadehavsområdet, udgør et af de tre kriterier, som Vadehavet er optaget på, på UNESCOs Verdensarvsliste. Samtidig påvirker disse stærke, dynamiske processer menneskelig bebyggelse og aktiviteter direkte. På et trilateralt niveau, er der forskellige opfattelser, politikker og praksisser i forbindelse med dette emne, og det, at samle viden og eksempler på best practise management, bliver endnu mere vigtigt på grund af klimaforandringerne. The Sediment Initiative har til hensigt at facilitere dialog og videndeling om håndteringen af sediment i henhold til økologi, klimatilpasning og menneskelige aktiviteter. Initiativet ledes af the Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) med støtte fra the Admin Unit og en række andre organisationer.

 

Co-branding med Verdensarv Vadehavets brand: Brandspace

Hubbens projekter og aktiviteter får mulighed for at blive co-branded med Verdensarv Vadehavets brand. Ved at vise en direkte forbindelse med Verdensarven, øger branding-muligheden sandsynligheden for det enkelte projekt og understøtter Verdensarv Vadehavets opmærksomhed. Det online brand-værktøj Brandspace leverer rigtig gode værktøjer, retningslinjer og best practice eksempler til at støtte projektpartnerne i at skabe en solid forbindelse til Verdensarv Vadehavet. Derudover tilbyder Brandspace projektpartnerne en brand-manual samt andre funktioner, der kan hjælpe med effektiv og unik storytelling.