Projecten en activiteiten van de Partnership Hub

De Partnership Hub (de Hub) heeft als doel het volledige potentieel van de aanwijzing als UNESCO Werelderfgoed te ontsluiten d.m.v. het creëren van nieuwe mogelijkheden en het versterken van bestaande samenwerkingsverbanden voor partners die gezamenlijk werken aan de ondersteuning van de Uitzonderlijke Universele Waarde (OUV, ‘Outstanding Universal Value’). In de Hub worden projecten en activiteiten geïnitieerd, begeleid of verder ontwikkeld en wordt de samenwerking tussen strategische partner-netwerken ondersteund. Binnen de Hub, die de grondbeginselen van duurzame ontwikkeling als vertrekpunt heeft, ontstaan nieuwe mogelijkheden voor oude en nieuwe partners, zowel uit de publieke en private sector als uit het maatschappelijk middenveld.

De Hub is gestart met vertegenwoordigers van de Trilaterale Waddenzee Samenwerking (TWSC) en van de belangrijkste sectoren die betrokken zijn bij het trilaterale werk: het Wadden Sea Team met groene Ngo’s (WST), het onderwijs, de onderzoeks- en toeristische sector, het Wadden Sea Forum (WSF) en de regionale partner- en ambassadeursprogramma's voor de Waddenzee. De administratieve taken van de Hub worden uitgevoerd door de Partnership Hub Administration Unit (de Admin Unit), die ook een ondersteunende rol heeft bij de ontwikkeling van projecten en activiteiten.

De partners hebben overeenstemming bereikt over algemene principes waarop de gemeenschappelijke initiatieven en projecten zich zouden moeten richten. Deze activiteiten moeten bijdragen aan de bescherming van de OUV, en er dienen stakeholders uit verschillende sectoren en landen bij betrokken te zijn. De volledige lijst van gemeenschappelijke principes is te vinden in de bijlage van het Partnership Hub Concept.

De activiteiten en projecten van de Hub zijn een uitbreiding van en borduren voort op de bestaande inspanningen binnen het Trilaterale Partnerschap ter ondersteuning van het UNESCO Werelderfgoed Waddenzee – zoals de International Wadden Sea School, de Network Group Education, de Network Group Sustainable Tourism, het Interreg VB North Sea Programme Project Prowad Link, het Wadden Sea Flyway Initiative, het Trilateral Programming Committee

voor Waddenzee Onderzoek

(TPC-WSR), alsmede andere internationale samenwerkingsverbanden.

Projecten en activiteiten die binnen de Hub ontwikkeld worden, krijgen de mogelijkheid voor co-branding met het Waddenzee Werelderfgoed-merk. Door een directe verbinding met het Werelderfgoed te laten zien, wordt een project zichtbaarder en draagt het bij aan de bewustwording over het Werelderfgoed Waddenzee. Het online brand tool Brandspace biedt uitgebreide handvatten, richtlijnen en best practice voorbeelden die de projectpartners kunnen helpen een goede verbinding met het Werelderfgoed Waddenzee te creëren. Daarnaast biedt Brandspace een brand manual en andere functies zodat de projectpartners op effectieve manier hun eigen verhaallijn kunnen ontwikkelen.


 

Lopende projecten en activiteiten binnen de Partnership Hub

Trilateral Dark Sky Initiative

Het Trilateral Dark Sky Initiative wil de aandacht vestigen op het belang van nachtelijke duisternis voor zowel het ecosysteem als de mens, en wil de kansen die verbonden zijn aan het behoud van deze duisternis bontsluiten. De natuurlijke afwisseling tussen dag en nacht is van grote ecologische waarde, en het behoud ervan komt de bescherming van het Werelderfgoed Waddenzee ten goede. Bovendien wordt het recreatieve potentieel van nachtelijke duisternis nog onvoldoende benut en door het bij dit initiatief op te nemen, kan het een belangrijke bijdrage leveren voor het ecosysteem en de volksgezondheid. Het initiatief wordt getrokken door de PH Admin Unit en het Nederlandse "Programma naar een Rijke Waddenzee" (PRW), met deelname van een breed scala van organisaties, overheden en individuen. Voor meer informatie zie www.waddensea-forum.org/topics/core-issues/dark-sky en rijkewaddenzee.nl/en/experience-the-darkness/.

 

Sediment Solution Initiative

De natuurlijke dynamiek van de Waddenzee, inclusief de verplaatsing van enorme hoeveelheden sediment rondom het gebied, vormt één van de drie criteria op basis waarvan de Waddenzee is ingeschreven op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. Tegelijkertijd heeft deze hoge natuurlijke dynamiek een directe invloed op menselijke woonplaatsen en activiteiten. Op trilateraal niveau bestaan er verschillende visies, beleidsrichtlijnen en praktijken rondom dit onderwerp, en het wordt door de klimaatverandering nog urgenter om kennis en best practice voorbeelden te verzamelen. Het Sediment Solution Initiative wil de dialoog en de uitwisseling van kennis over sedimentbeheer faciliteren, waarbij ook ecologie, klimaatadaptatie en menselijke activiteiten horen. Het initiatief wordt getrokken door het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW), met steun van de Admin Unit en diverse andere organisaties.

 

Summer School

Het wordt al lang erkend dat het betrekken van jonge mensen bij besluitvormingsprocessen rondom milieu-issues essentieel is voor het toekomstige duurzame beheer van onze natuurlijke hulpbronnen. De organisatie van een jaarlijkse zomerschool over onderwerpen die relevant zijn voor de Waddenzee, zal studenten, jonge onderzoekers en geïnteresseerde jongeren uit andere sectoren de mogelijkheid bieden om te leren en te netwerken. De uitwisseling met jonge mensen en hun betrokkenheid bij ons werk zal ons in staat stellen het doel na te streven dat in de Trilateral Research Agenda beschreven is: het succesvolle en duurzame beheer van het Werelderfgoed Waddenzee, waarbij we erkennen dat een zeer goed begrip van de onderliggende milieu- en sociaaleconomische processen van de regio is vereist. De Summer School biedt een ideaal platform om jongeren in contact te brengen met deskundigen uit de hele Waddenzeeregio, waaronder senioronderzoekers, beleidsmakers en andere belangrijke spelers, en benadrukt tegelijkertijd de prominente rol van monitoring, onderzoek en wetenschap.

Het initiatief wordt in samenwerking tussen de PH Admin Unit en de Nederlandse Waddenacademie ontwikkeld. Momenteel worden nieuwe partners voor dit initiatief gezocht.


 

De Partnership Hub Admin Unit ondersteunt ook andere initiatieven en helpt andere projecten in hun beginfase. Een aantal voorbeelden:

Het delen en ontwikkelen van kennis om de bijdrage van scheepvaart aan een goed beschermd Werelderfgoed Waddenzee te versterken

De Waddenzee is een op wereldschaal uitzonderlijk ecosysteem met de hoogste waarden aan biodiversiteit. Toch staat het gebied onder toenemende druk door menselijk medegebruik. Het zuidelijke deel van de Noordzee is een van 's werelds drukst bevaren gebieden en tot nu toe zijn de inspanningen om de scheepvaart duurzamer te maken voor ecologie en klimaat beperkt gebleven. Met het oog op dit buitengewone werelderfgoed wil dit project positieve veranderingen in zowel de scheepvaart als bij de havens stimuleren, mede door als katalysator te fungeren voor constructieve en langdurige oplossingen voor havens en scheepvaart op basis van samenwerking tussen verschillende spelers. De langetermijnvisie is een duurzame en milieuvriendelijke scheepvaart en havenexploitatie in en rondom een gezond en goed beschermd Werelderfgoed Waddenzee.

Het projectconsortium bestaat uit Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. Landesverband Niedersachsen (BUND), Danmarks Naturfredningsforening (DN), Naturschutzbund Deutschland e.V. (NABU), Stichting De Noordzee (North Sea Foundation, NSF), Waddenvereniging, WWF Germany (WWF) en het Wadden Sea Forum (WSF).

 

Zeehonden en toerisme

Gewone en grijze zeehonden zijn de grootste zoogdieren die in de Waddenzee leven, het gebied is een habitat van mondiaal belang voor zeezoogdieren. Deze zeezoogdieren zijn niet alleen belangrijk voor de ecologie, maar ook voor het toerisme. Zo leveren bijvoorbeeld de boottochten om zeehonden te spotten een bijdrage aan de lokale economie. Dit project beoogt een evenwicht te bevorderen tussen de behoeften van de zeehonden en hun leefomgeving en de ontwikkeling van de plaatselijke economie, door de relatie tussen zeehonden en toerisme te onderzoeken en daarbij rekening te houden met zowel de behoeften van natuurbescherming als de belangen van de toeristische sector.